"athlete"had

Darren had an athletic scholarship, didn't he?

Darren'ın atletizm bursu vardı, değil mi?

Austria's winter athletes have had an especially successful weekend.

Avusturya'da kış sporlarıyla ilgilenenler için oldukça başarılı bir hafta sonu oldu.

"Athletic director and Panther's coach had no comment.

"Atletizm müdürü ve Pantherlerin koçu yorum yapmadı.

I didn't know "athlete"had three syilables." A-tha-lete.

Çok komik.Sporcunun üç heceli olduğunu bilmiyordum. "s-por-cu

You said you had never dated a non-athlete.

Bana dedin ki: "Hiç sporcu olmayan biriyle çıkmadım.

Thought I had periodontitis, athlete's foot, seasonal disaffective disorder.

Peritodontit'im olduğunu sanıyordum, atlet ayağı, sezonsal aktif olmayan bozukluklar.