"immediately"

If you notice anything out of the ordinary, stop using it immediately and call me.

Eğer bir şey fark edersen, olağan dışı bir şey kullanmayı hemen bırak ve beni ara.

And if anything happens, you call me immediately.

Bir şey olursa hemen beni ara, olur mu?

Drone one,. .drone two, drone three,. .please report immediately to the main cargo area.

Robot bir,.. robot iki, robot üç,.. lütfen, derhal ana kargo bölümüne rapor verin.

As much as a few weeks, but we need somebody to start immediately.

Bir kaç hafta kadar, ama derhal başlayacak birine ihtiyacımız var.

You and I have a special talent, and I saw it immediately.

Sende ve bende özel bir yetenek var, ve ben bunu hemen anladım.

Please call me immediately.

Lütfen hemen ara beni.

I don't think so, Mister, come here, immediately.

Ben öyle düşünmüyorum, bayım. Hemen buraya gel.

Remember if she comes back call me immediately, okay?

Unutma, eğer eve gelirse beni hemen ara, tamam mı?

Sir, I have something to report to you immediately.

Efendim, derhal rapor etmem gereken bir şey var.

All Colonial vessels jump immediately to emergency rendezvous coordinates.

Tüm Koloni gemileri, derhal acil randevu noktasına sıçrayın.