"negative"

Still negative, Mr. Scott.

Hâlâ olumsuz, Bay Scott.

The only thing holding me together is negative energy.

Beni bir arada tutan tek şey o negatif enerji.

Sir, we have a negative situation here.

Efendim, olumsuz bir durum var burada.

So, where is all this negative energy today?

Peki bugün, tüm bu negatif enerji nerede?

Lab results came back negative for drugs, positive for baby.

Laboratuar sonuçları uyuşturucu için negatif, bebek için pozitif.

You have a close friend who's a widow and she's a negative influence

Çok yakın ve dul bir arkadaşın var ve negatif etki yayıyor.

But she never said anything negative about Jack.

Ama Jack hakkında hiç olumsuz bir şey söylemedi.

The energy is both yin and yang positive energy and negative energy.

Bu enerji hem Yin hem de Yang'dır. Pozitif enerji ve negatif enerji.

This much negative energy is bad for your skin.

Bu kadar negatif enerji cildiniz için kötü.

Now, listen Jerry, I'm looking for negative control.

Şimdi beni dinle Jerry. Ben negatif kontrol arıyorum.