ADAMA:

Adam, I think it's really important for you and for us as a couple.

Adam, bence bu senin için ve bir çift olarak bizim için oldukça önemli.

Adam, you're the best, and I love you the most out of everyone." And then she was gone.

Adam, sen en iyisisin, ve herkesin içinden en çok seni seviyorum" Ve sonra öldü.

Oh, I love you, Adam, Alex, Peter, Brian, whatever your name is.

Oh, seni seviyorum, Adam, Alex, Peter, Brian, ismin her neyse.

I love you, Adam, Alex, Peter, Brian, whatever your name is.

Seni seviyorum, Adam, Alex, Peter, Brian, adın her neyse.

Before he died, he looked at me and he said, "Adam, you did this.

Ölmeden önce bana baktı ve dedi ki "Adam, bunu sen yaptın".

Adam, have you ever done something like this before?

Adam, daha önce böyle bir şey yaptın hiç?

And for a sensitive child like Adam, it can be especially dangerous.

Özellikle Adam gibi hassas bir çocuk için çok tehlikeli olabilir.

Look, Adam, is there something you wanna tell me?

Bak, Adam, bana söylemek istediğin bir şey var mı?

Yeah, but my gosh, this is a big night for Adam and Crosby, we gotta be there to support 'em.

Evet, ama tanrım, o gece Adam ve Crosby için çok önemli. Onlara destek olmak için orada olmalıyız.

But Adam is still out there and this woman is on his list.

Ama Adam hâlâ dışarıda bir yerlerde ve bu kadın onun listesinde.