Anwar

I'm sorry, Anwar, but there are other factors in this decision.

Üzgünüm Anwar ama bu kararı etkileyen başka unsurlar var.

Being left behind, Anwar, that's not such a big problem.

Arkada bırakılmak, Anwar, Bu o kadar da büyük bir sorun değil.

Anwar, don't lie to me, it's not possible.

Anwar, bana yalan söyleme. Bu mümkün değil.

And, Anwar, thanks for doing this.

Ve Anwar, bunu yaptığın için teşekkürler.

Alan, Anwar is not a terrorist.

Alan, Anwar bir terörist değil.

So what do you say dance with my mate, Anwar?

Peki, ne dersin dostum Anwar ile dans eder misin?

Anwar insisted, and they've agreed to release both our daughters.

Anwar ısrar etti ve ikimizin de kızını bırakmayı kabul ettiler.

Just a tattoo, Anwar.

Sadece bir dövme Anwar.

Anwar, you've made a mistake.

Anwar, bir hata yaptın.

Anwar, you naughty boy, I want to spank your" Who wrote this?

Anwar, seni yaramaz çocuk, kıçına bir şaplak atmak" Bunu kim yazdı?