Artie

Artie and I have talked about it a lot, and it's definitely what we want.

Artie ve ben bunun hakkında çok konuştuk, ve bu kesinlikle bizim istediğimiz şey.

I said, "Artie, this is a second chance for us.

Artie, bu bizim için ikinci bir şans dedim.

No, no, this is not your fault, Artie, okay?

Hayır, senin suçun değil Artie, tamam mı?

I think you're great, Artie, but you're a terrible boyfriend.

Bence harika birisin Artie ama berbat bir erkek arkadaşsın.

She also showed Gina and Trudy the tickets, under the names of Mr. And Mrs. Artie Rollins.

Kız aynı zamanda Gina ve Trudy'e biletleri göstermiş Bay ve Bayan Artie Rollins adına.

And no, Artie, it's not because of anything I did.

Ve hayır Artie benim yaptığım bir şey yüzünden değil.

Agent Artie Rosen, Federal Bureau of Investigations.

Ajan Artie Rosen, Federal Araştırma Bürosu.

Artie, we've both seen you like this before.

Artie, seni bu şekilde daha önce de gördük.

How much you want for him, Artie?

Onun için ne kadar istiyorsun Artie?

Hey, you know what, Artie?

Ne var biliyor musun Artie?