Barn's

ls spencer barnes here? no, I'm afraid he's not here right now. can I help you?

Spencer Barnes burada mı? Hayır, korkarım şu an burada değil. Yardımcı olabilir miyim?

Barnes may be a scientist, but he's also a killer.

Barnes bir bilim adamı olabilir ama aynı zamanda bir katil.

She's not Amanda Barnes.

O Amanda Barnes değil.

He's working under the alias Harris Barnes.

Harris Barnes takma adı altında çalışıyor.

Yeah, the barn, but it's not really a barn.

Evet, ahır. Ama gerçek bir ahır değil.

Yeah, it's not that kind of barn.

Evet, o tür bir ahır değil.

That's why Barnes is killing.

Bu yüzden Barnes öldürüyor.

Remember, Barn, that's between you and me.

Unutma Barn, bu sadece senin ve benim aramda.

Yeah, that's right, Barnes.

Evet, çok doğru Barnes.

Since she's been in that barn, we have a family.

O, o ahıra girdiğinden beri, bizim bir ailemiz var.