Caesar's

If you mean caesar, he's not my man anymore.

Eğer Sezar'ı kasdediyorsan, o artık benim adamım değil.

Oh, it's Cleopatra and Caesar, and they're bringing a salad.

Oh, bunlar Kleopatra ve Sezar, ve bir salata getiriyorlar.

Caesar won't have to accept or refuse the terms, because Mark Antony will immediately use Tribune's veto.

Sezar şartları kabul etmek ya da reddetmek zorunda olmayacak.. çünkü Mark Antony hemen kürsünün veto hakkını kullanacak.

Oh, that's Sid Caesar.

Oh bu Sid Caesar.

Oh, but Caesar, that's not possible!

Ah, ama, Sezar, mümkün değil.

Come on, Caesar. Let's go.

Hadi gel bakalım Sezar.

Mr Chick Chapel, at the craps table, Caesar's Palace, Las Vegas, Nevada.

Bay Chick Chapel, barbut masasındadır. Caesar Oteli, Las Vegas, Nevada.

You used me, Caesar. That's all.

Beni kullandın Caesar, hepsi bu.

It's like she's Cleopatra, you're Caesar, and I'm Mark Antony.

O Kleopatra, sen Sezar, ben de Mark Antony'im gibi düşün.

That's "Julius Caesar.

BU "Julius Caesar.