Carl

Maybe someday I'll know, but for now The best thing for us, and especially for Carl, is that she leaves.

Belki bir gün anlarım ama şimdi bizim için en iyisi, özellikle de Carl için onun gitmesi.

Carl, I want to talk to you, but now is not the right time.

Carl, Ben de seninle konuşmak istiyorum, fakat şimdi doğru zaman değil.

Then Carl came along, and you were amazing and I swear, I can explain everything.

Sonra Carl doğdu ve sen harikaydın ve yemin ederim, her şeyi açıklayabilirim.

He said to me, "Carl "somewhere out there is a woman born to play this role.

Bana şöyle dedi,"Carl" dışarıda bir yerlerde bu rol için doğmuş bir kadın var.

Beth, Carl brought Commander Murphy and officers Robinson and Clayton to protect you, okay?

Beth, Carl seni korumak için Komutan Murphy, Memur Robinson ve Memur Clayton'u getirdi, tamam mı?

Carl, can I ask you a question?

Carl, sana bir soru sorabilir miyim?

He's not like you and me, Carl.

O senin ve benim gibi değil, Carl.

Please leave me alone, Carl.

Lütfen beni rahat bırak Carl.

For the last time, Carl Scott is not my buddy.

Son kez söylüyorum, Carl Scott benim dostum değil.

Hey, you know what? Carl just told me.

Carl az önce bana ne dedi biliyor musun?