Conservatives

Isn't he a little bit conservative for you?

O senin için biraz tutucu biri değil mi?

His profile is stronger, more conservative, and that means votes.

Profili daha güçlü, daha tutucu, ve bu da oy demektir.

You can call me old-fashioned and conservative, but I'm a man.

Bana eski kafalı ve tutucu diyebilirsin,ama ben bir erkeğim.

Warsaw is such a conservative town, and I'm so not conservative.

Warsaw oldukça tutucu bir şehir, ve ben de hiç tutucu değilim.

Dr. Burke's approach was conservative and correct for the first few surgeries.

Dr. Burke'ün yaklaşımı ılımlıydı ve ilk birkaç ameliyat için doğruydu.

This is a conservative town.

Burası tutucu bir kasaba.

Barbara's father is a senator, a conservative senator.

Barbara'nın babası bir senatör, muhafazakar bir senatör.

Why is the Labour Movement so conservative on women's equality?

Neden İşçi Hareketi, kadın eşitliği konusunda bu kadar tutucu?

I'm the chairman of a large, conservative insurance company.

Ben büyük ve muhafazakar bir sigorta şirketinin başkanıyım.

It's either Elaine now, or someone more acceptable to the conservatives later.

Ya şimdi Elaine olacak ya da sonra muhafazakarlar için daha uygun biri olacak.