Conservatives

Everything is about conserving energy.

Her şey enerji tasarrufuna bağlı.

No, this is a conservation.

Hayır, burası koruma altında.

Prudent, cautious, conservative.

Ölçülü, temkinli, tutucu.

Fiona, we're supposed to be conserving water.

Fiona, Bizim su tasarrufu yapmamız gerekiyor.

Bobby's selling Southfork to a conservancy, dad.

Bobby Southfork'u bir teşkilata satıyor baba.

I conservatively estimate ten times.

Benim tahminim on kat artacağı.

Then, there was a large bill from the shop: sugar, flour, conservates.

Sonra dükkandan yüklü bir fatura vardı: şeker, un, konserveler.

Why not have these shoes conserved?

Neden bu ayakkabıları da arşivlemiyorsunuz?

We're Punjabis conservative not modern like you'll

Biz pencaplılar eski kafalıyız.. Senin gibi çağdaş değil.

His tenure was up and instead of yielding control, he and the other conservative Pa'us hired Peacekeepers for 'external security'.

Ayrıcalıkları sınırsızdı ve kontrol sağlamak yerine, o ve diğer muhafazakar Pa'ular'd ış güvenlik' için Peacekeeperları kiraladılar.