Delphine

Marie Louise Pauline, Marie Louise Jeanne, and from my first marriage, Marie Delphine Lopez.

Marie Louise Pauline, Marie Louise Jeanne ve ilk evliliğimden olma Marie Delphine Lopez.

Mathias and Delphine are your cousins, not wild animals.

Mathias ve Delphine senin kuzenlerin, yabani hayvan değil.

Delphine doesn't know anything about this?

Delphine bu konuda bir şey biliyor mu?

Will Mathias and Delphine be there?

Mathias ve Delphine orada olacak mı?

Look, look, Sarah, Delphine put me on the list for the Dyad tonight, ok?

Bak Sarah, Delphine beni bu geceki Dyad etkinligi için listeye ekledi.

Be careful playing for the other team, Delphine.

Diğer takım için oynarken dikkatli ol Delphine.

Look, look, Sarah, Delphine put me on the list for the Dyad tonight, okay?

Bak Sarah, Delphine beni bu geceki Dyad etkinliği için listeye ekledi.

What do you think, Delphine?

Sen ne düşünüyorsun, Delphine?

Delphine, believe me, I'm protecting her.

Delphine inan bana, onu koruyan benim.

This is Delphine Day's club.

Bu Delphine Day'in kulübü.