Democrats

Hoffman and Rubin weren't Democrats, and these guys aren't Republicans.

Hoffman ve Rubin demokrat değildi. Bu adamlar da cumhuriyetçi değil.

Why do you consider yourself a better and more democratic leader than?

Neden kendinizi benden daha iyi ve daha demokratik bir lider olarak görüyorsunuz?

Financial aid and debt relief prevent the democratic and economic development in Africa.

Mali destek ve borç yardımı Afrika'da demokratik ve ekonomik gelişimi engelliyor.

You know when a Democrat last lost a special election in this district?

Bu bölgedeki özel seçimlerde en son bir Demokrat ne zaman kaybetti, biliyor musun?

Last time I checked, I was still a Democrat, Frank, and you were too.

Son baktığımda ben hala bir demokrattım Frank ve sen de öyleydin.

RAMON ALVAREZ Director of Human Rights Office and spokesman for the Revolutionary Democratic Front

RAMON ALVAREZ İnsan Hakları Ofis Direktörü ve İhtilalci Demokratik Cephe sözcüsü

He wasn't an atheist or a Republican, or a Democrat.

O bir ateist veya cumhuriyetçi, veya demokrat değildi.

What's he know about the democratic process?

Demokratik süreç hakkında ne bilir o?

Hoffman and Rubin weren't Democrats.

Hoffman ve Rubin demokrat değildi.

It's the democratic process.

Bu demokratik bir süreç.