Doyle

Mr. Doyle, I'm Deputy Chief Johnson, and this is Special Agent Fritz Howard of the FBl.

Bay Doyle, ben şef yardımcısı Chief Johnson, ve bu da FBI'dan özel ajan Fritz Howard.

You started a war with Ian Doyle years ago that this team and the U.S. government had to finish.

Ian Doyle ile bir yıl önce, Bir savaş başladı. Bu takım ve ABD hükümeti bu işi bitirmek zorunda kaldı.

He came in a few days before Doyle got here said he wanted to rent him a room.

Doyle buraya gelmeden birkaç gün önce o geldi ona bir oda kiralamak istediğini söyledi.

Senator, I needed to protect this child because I knew Doyle would find him eventually.

Senator, bu çocuğu korumak için Doyle biliyordu ki çünkü sonunda onu bulacaktı.

But why should I kill Mrs Doyle for something that happened years ago?

Ama yıllar önce olmuş bir şey için bayan Doyle'u neden öldüreyim?

Well, maybe not, but there are a lot more people Like Eric Doyle out there.

Belki de yoktur ama dışarıda Eric Doyle gibi bir sürü insan var.

This retired military doctor, General Jonah Doyle claims he was part of the first test five years ago.

Bu emekli ordu doktoru, General Jonah Doyle beş sene önceki ilk testin parçası olduğunu iddia ediyor.

This is Charlie Doyle, Henry.

Bu Charlie Doyle, Henry.

No, no, Mr. Doyle, please.

Hayır, hayır Bay Doyle, lütfen.

Harry Doyle and Archie Long.

Harry Doyle ve Archie Long.