Edmond

Why, Edmond, this is a surprise.

Neden, Edmond, bu bir sürpriz.

My cousin Edmond, Sabine, my best friend.

Kuzenim Edmond, en iyi arkadaşım Sabine.

Edmond would never do such a thing.

Edmond asla böyle bir şey yapmaz.

But my friends call me Edmond Dantes.

Ama arkadaşlarım bana Edmond Dantes der.

A month after poor Edmond was arrested,

Bir ay sonra zavallı Edmond tutuklandı,

Well, that's what Dr. Edmonds said, but I'm not so sure.

Dr. Edmonds böyle dedi, ama ben tam emin değilim.

Captain Reynaud is dead, sir, and Edmond Dantes disobeyed my orders.

Kaptan Reynaud öldü, efendim, ve Edmond Dantes emirlerime uymadı.

Cameron and Edmond Hayes.

Cameron ve Edmond Hayes.

Edmond Hayes, Agent June Stahl.

Edmond Hayes, ben ajan June Stahl.

Why Edmond Dantes?

Neden Edmond Dantes?