Elliot

And please don't say make a list, because Eric and Elliot already tried that.

Ve sakın bir liste yapmamı söyleme, çünkü Eric ve Elliot bunu çoktan denedi.

Please, don't say make a list. Eric and Elliot already tried that.

Ve lütfen bir liste yapmamı söyleme çünkü Eric ve Elliot çoktan bunu denedi.

Elliot, there's something really important I need to discuss with you.

Elliot seninle üzerinde konuşmamız gereken çok önemli bir şey var.

Elliot, you must be one very proud young man this evening.

Elliot, bu akşam çok çok gururlu bir genç adam olmalısın.

Elliot Cole wanted to be the big man behind the Cole Center.

Elliot Cole, Cole Center'ın arkasında ki büyük adam olmak istedi.

Hey, wait a minute, Elliot.

Hey, bekle bir dakika Elliot.

Maybe how Dr. Elliot found out about it, and you killed him.

Belki Dr. Elliot konuyu öğrendi ve sen de onu öldürdün.

Good morning, Miss Elliot, and God bless.

İyi günler, Bayan Elliot, ve Tanrı sizi korusun.

Elliot, give him a chance to explain.

Elliot, açıklaması için bir şans ver.

What are you doing here, Elliot?

Burada ne işin var Elliot?