Express'

My English ability is not so very good... .so it is difficult to me to express everything properly.

İngilizcem çok iyi değil. Bu yüzden her şeyi doğru dürüst ifade etmek bana zor geliyor.

Only music can express silence, and people too, but you don't want to see it.

Sadece müzik sessizliği ifade edebilir ve insanları da, ama sen bunu görmek istemiyorsun.

I was wondering if maybe it's possible to have an Express bonus this week.

Merak ediyordum da, belki bu hafta ekspres bonus almak mümkün olabilir.

Uh, it's nothing, really, trust me, it's just an expression for, uh, nothing.

Hiçbir şey değil, güven bana. Şey için bir ibare işte. Hiçbir şey için.

I mean, Jesus, it's an expression of herself as an artist, as a woman, a person.

Yani, Tanrım, kendisini bir sanatçı olarak bir kadın ve bir kişi olarak ifade etme şekli.

Dolly might have been an innocent and naive girl." "But she's an express now.

Dolly masum ve naif bir kız olabilir ama şu an bir ekspreste.

One night it could be a black American express card, and the

Bir gece siyah bir American Express kredi kartı olabilir ve

It's a technical term; it's just a harmless expression.

Bu teknik bir terimdir, zararsız bir ifadedir.

But there's so many other ways I want to express myself.

Ama kendimi ifade etmek istediğim başka yollar da var.

That's why there's an old expression about helping people

Bu yüzden İnsanlara yardım etmekle ilgili eski bir deyiş vardır