Fenwick

Mr. Secretary if there were an atomic war, Fenwick would be destroyed.

Sayın Bakan bir atom bombası atılırsa Fenwick de yok olur.

That's very mature, Fenwick.

Bu çok olgunca Fenwick.

Calleigh Duquesne, Detective Fenwick

Calleigh Duquesne, Detektif Fenwick

The Royal Archduke of Grand Fenwick?

Asil arşidük Grand Fenwick mi?

Barbara Kohler told Fenwick.

Barbara Kohler Fenwick'e söylemiş.

Detective Fenwick, this is Horatio Caine

Dedektif Fenwick, ben Horatio Caine.

Thus, Fenwick is the only English-speaking country in Europe.

Bu nedenle, Fenwick Avrupa'nın tek İngilizce konuşan ülkesidir.

Adam Fenwick-Symes, what a childish scroll!

Adam Fenwick-Symes. Ne çocuksu bir el yazısı.

You really outdid yourself, Fenwick.

Bu sefer kendini gerçekten aştın Fenwick.

Fenwick, put that sheep down.

Fenwick koyunu yere koy.