Forensics

This is our guy no motive, no forensic evidence, no witnesses.

Bu aradığımız adam. Gerekçesi yok, adli delil yok, tanık yok.

It was no problem for my boys in ballistics and my other boys in Forensics to find you after that.

Benim çocuklar için problem değil balistik ve diğer çocuklar da adli tıp bundan sonra bulduk seni

No motive, no forensic evidence, no witnesses.

Gerekçesi yok, adli delil yok, tanık yok.

The best thing would be a direct witness or more forensic evidence.

Ama en iyisi doğrudan bir görgü tanığı ya da adli bir kanıt olurdu.

Hey, Dexter Morgan, Miami Metro PD Forensics.

Selam, Dexter Morgan. Miami Polisi Adli Tıp.

Are you asking as a friend or a forensic psychologist?

Bir dost olarak yoksa bir adli psikolog olarak soruyorsun?

Over there, that's Dave Flynn, our forensic specialist and tonight's cook.

Şu da Dave Flynn. Adli tıp uzmanımız ve bu akşamın aşçısı.

Yeah, like a police officer, forensic investigator.

Evet, polis memuru gibi, adli tıp araştırmacısı gibi.

How about blood upstairs or, uh, forensic evidence in this room?

Ya üst kattaki kan ya da bu odadaki adli kanıtlar?

Sorry to disappoint you but this is a course in forensic pathology.

Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ama bu adli tıp patolojisi kursu.