Gen O

You know Well, there's Max Anderson and Gene O'Neill.

Bilirsin şey Max Anderson ve Gene O'Neill var tabi.

Dr. Medford and Pat are flying here with Gen. O'Brien tonight.

Dr. Medford ve Pat bu gece General O'Brien'la birlikte buraya geliyor.

Okay, Russell and Gen-O are both competing for the same huge pharmaceutical contract.

Tamam, Russell ve Gen-O'nun her ikiside aynı, çok büyük ilaç kontratı için çekişiyordu.

So that's why you stole the virus, to help Gen-O and make yourself rich?

Yani bu yüzden virüsü çaldın, Gen-O'ya yardım edecek ve zengin olacaktın?

Where's Gen. O'Brien?

General O'Brien nerede?

And this is Gen-O's.

Bu da Gen-O'nun ki.

Now you'd know if any Gen-O samps were missing.

Şimdi eğer kayıp bir Gen-O örneği olsaydı. Demek istediğim

Look, Russell and Gen-O are in stiff competition; bio-research is a cutthroat business.

Bak, Russell ve Gen-O çetin bir yarış içindeydi; biyo-araştırma acımasız bir iştir.