Heathrow

Well, between Charles De Gaulle and Heathrow Airport, there are two national airlines.

Charles De Gaulle ve Heathrow Hava alanı arasında, iki ulusal hava yolu var.

Everything had been arranged, a plane ticket to Heathrow, a car waiting only the timing couldn't have been worse.

Her şey ayarlanmış, Heathrow'a bir uçak bileti, çıkışta bekleyen bir araba Sadece, zamanlama bundan daha kötü olamazdı.

HEATHROW AlRPORT LONDON, ENGLAND

HEATHROW HAVAALANI LONDRA, İNGİLTERE

This, and a near Heathrow.

Bu ve Heathrow civarındaki.

Forward operating base Heathrow.

İleri Operasyon Üssü, Heathrow.

Thousands are stranded at Heathrow and Gatwick.

Binlerce kişi Heathrow ve Gatwick'te kalmış durumda.

my dad's on earlies at Heathrow.

Babam erken saatte Heathrow'da olacak.

Heathrow Airport Authority reminds traveling passengers

Heathrow havaalanı yetkilileri seyahat eden yolculara hatırlatır

London, Heathrow, mass casualties.

Londra, Heathrow, kitle zaiyatları.

At Heathrow Airport, carrying fake documents.

Heathrow Havalananında sahte belgeler taşıyordu.