Herr

Herr Baron Victor this woman what is she doing here?

Herr Baron Victor bu kadının burada ne işi var?

Is there anything I can do for you, Herr Campbell?

Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı, Herr Campbell?

Not this way, Herr Dancer.

Bu taraftan değil Herr Dancer.

I have this special delivery for Herr Baron.

Elimde Herr Baron için özel bir teslimat var.

Another few more minutes, Herr General.

Birkaç dakika daha, Herr General.

Not that way, Herr Dancer!

O taraftan değil Herr Dancer!

Good evening, Herr Professor.

İyi akşamlar, sayın profesör.

What Herr Beethoven means Why should I help you, Beethoven?

Bay Beethoven'in demek istediği Sana neden yardım edeyim Beethoven?

Good day, Herr Baron.

İyi günler, Herr Baron.

It's an interesting thought, Herr Colonel.

Bu oldukça ilginç bir düşünce albay.