Hesselboe

Is this your signature, Hesselboe?

Bu sizin imzanız Hesselboe?

Hesselboe says you had an appointment seven minutes ago.

Hesselboe yedi dakika önce randevunuz olduğunu söylüyor.

Prime Minister Hesselboe just arrived.

Başbakan Hesselboe şimdi geldi.

You, me, Hesselboe, Yvonne.

Sen, ben, Hesselboe, Yvonne.

Will Denmark's next prime minister be Laugesen or Hesselboe?

Danimarka'nın yeni başbakanı Laugesen mi, Hesselboe mu olacak?

Hesselboe, a comment on Nyborg's minority government?

Lars Hesselboe, Nyborg'un azınlık hükümeti için yorumunuz?

Saltum, Hesselboe in one corner.

Bir yanda Saltum ve Hesselboe olsun.

Birgitte Nyborg, any comments on Hesselboe's criticism?

Birgitte Nyborg, Hesselboe'nun eleştirisine cevap verecek misiniz?

Well, acting PM Lars Hesselboe.

Fiilî Başbakan Lars Hesselboe.

Hesselboe hasn't arrived.

Hesselboe şimdi geldi.