Hitler's

And that's scary, 'cause there can only be one devil, one Hitler, one

Ki bu da çok korkunç, çünkü sadece bir tane şeytan olabilir, bir Hitler, bir

It's practically a love letter to Hitler.

Bu resmen Hitler'e bir aşk mektubu.

Hitler had the idea, there is one God, and that's me.

Hitler'in bir fikri var."Tek Tanrı var ve o da benim.

Move over, Adolf Hitler, there's a new king of comedy, right?

İkile Adolf Hitler Artık komedinin yeni bir kralı var, değil mi?

Hitler's own people tried to kill him a few days ago.

Birkaç gün önce Hitler'in kendi adamları onu öldürmeye çalıştı.

He's a potential Hitler.

O potansiyel bir Hitler.

Somewhere in Germany, Hitler's got a town just like this one full of scientists hungrier than you.

Almanya'da bir yerde, Hitler'in de böyle bir kasabası var. Senden daha olan bilim adamları ile dolu.

It's a Adolf Hitler costume.

Bu bir Adolf Hitler kostümü.

It's not about Hitler, it's about the Tramp.

Bu Hitler hakkında değil bu Serseri hakkında.

I'm playing Hitler, but he's a young Hitler and he's got a rocking body.

Hitler'i oynuyorum. Ama genç bir Hitler ve dehşet bir vücudu var.