Hitler

They called Hitler crazy, but Hitler wasn't crazy.

Hitler'e deli dediler, ama Hitler deli değildi.

Of course they are both monsters, but Hitler at least is a madman with a vision.

Ama ikisi de birer canavar. Ama en azından, Hitler vizyonu olan bir deli.

And then Hitler "I've got a better idea!

Ve sonra Hitler; "Daha iyi bir fikrim var!

Nice try, Miss Hitler, but you have something that I want.

Güzel denemeydi bayan Hitler ama sende benim istediğim bir şey var.

Mr. and Mrs. Douglas Hitler?

Bay ve Bayan Douglas Hitler?

You have a friend named Hitler?

Hitler adında bir arkadaşın var?

The Pact of Steel was a military alliance between Benito Mussolini and Adolf Hitler.

Çelik Anlaşması Benito Mussolini ve Adolf Hitler arasındaki askeri bir müttefiklikti.

At the same time, Hitler launched a surprise offensive against Denmark and Norway.

Aynı zamanda Hitler, Danimarka ve Norveç'e karşı sürpriz bir saldırı düzenliyordu.

And that's scary, 'cause there can only be one devil, one Hitler, one

Ki bu da çok korkunç, çünkü sadece bir tane şeytan olabilir, bir Hitler, bir

It's practically a love letter to Hitler.

Bu resmen Hitler'e bir aşk mektubu.