Hoffman

Ladies and gentlemen Esther Hoffman Howard.

Bayanlar ve baylar, Esther Hoffman Howard.

Okay. But Vice Principal Hoffman here is trained and she knows the signs.

Tamam. ama Müdür Yardımcısı Hoffman, eğitim aldı ve o, ibareleri biliyor.

Hoffman and Rubin weren't Democrats, and these guys aren't Republicans.

Hoffman ve Rubin demokrat değildi. Bu adamlar da cumhuriyetçi değil.

Hello, I'm Johnny Knoxville and I'm here with Mat Hoffman and Tony Hawk and this is the Gauntlet.

Merhaba, ben Johnny Knoxville Mat Hoffman ve Tony Hawk ile birlikteyim, ve bu da Meydan

Mr. Hoffman, do you know anything about this?

Bay Hoffman, siz bu konuda bir şey biliyor musunuz?

Dr. Hoffman, this is our distant relative, Barnabas Collins.

Dr. Hoffman, bu bizim uzaktan akrabamız Barnabas Collins

Mr. And Mrs. Hoffman.

Bay ve Bayan Hoffman.

What could you tell us about Vice Principal Hoffman?

Müdür Yardımcısı Hoffman hakkında bize ne söyleyebilirsiniz?

Until I get Mark Hoffman, this is your new home.

Ben kadar, Mark Hoffman olsun Bu senin yeni evin.

It's Detective Mark Hoffman.

Bu Dedektif Mark Hoffman.