Hoffman

We're here with BMX legend Mat Hoffman, and this is Mini Motorcycle Mayhem!

BMX efsanesi Mat Hoffman ile buradayız, ve bu da Mini Motosiklet Çılgınlığı!

Mr. Hoffman just told me about this tragic event

Bay Hoffman, bu üzücü olayı şimdi söyledi bana

The car is registered to Vice Principal Carol Hoffman.

Araba, Müdür Yardımcısı Carol Hoffman adına kayıtlıymış.

Hello, Mr. Hoffman.

Merhaba, Bay Hoffman.

Hoffman and Rubin weren't Democrats.

Hoffman ve Rubin demokrat değildi.

This isn't some Dustin Hoffman, Mrs. Robinson thing, is it?

Dustin Hoffman Bayan Robinson olayı yaşamayacağız, değil mi?

Mrs. Hoffman, look, it's very simple.

Bayan Hoffman, bakın, çok basit.

This guy, Hoffman, how much does he know?

Bu Hoffman denen adam. Ne kadarını biliyor?

Mr. Hoffman, "threat" is an ugly word.

Bay Hoffman. Tehdit çok çirkin bir sözcük.

How about Detective Hoffman?

Peki ya Dedektif Hoffman?