Hoffman

Miss Hoffman, you're an intelligent woman.

Bayan Hoffman, siz zeki bir kadınsınız.

Yeah, this is detective Hoffman.

Evet, ben dedektif Hoffman.

Sara, I'm Dr. Hoffman.

Sara, ben Dr. Hoffman.

One more question, Mr. Hoffman

Son bir soru, Bay Hoffman.

Hoffman just sent an email with a video attached.

Hoffman sadece gönderdi Bir video ile bir e-posta ekli.

Mr. Hoffman, please.

Bay Hoffman, lütfen.

Okay, Mr. Hoffman.

Tamam Bay Hoffman.

Today we honor the newly promoted, Detective Lieutenant Mark Hoffman.

Bugün, yeni terfisiyle Dedektif Teğmen Mark Hoffman'ı kutluyoruz.

Hoffman. You stay here.

Hoffman, sen burada kal.

Hoffman, we've got another body.

Hoffman, bir ceset daha bulduk.