I'd

If I'd been a better husband, a better father, her mother and her sister might still be alive.

Eğer daha iyi bir koca, daha iyi bir baba olsaydım annesi ve kız kardeşi hâlâ hayatta olabilirdi.

Listen. Tomorrow, I'm gonna need some money because I'd like to buy you something.

Dinle, yarın biraz paraya ihtiyacım olacak çünkü sana bir şeyler almak istiyorum.

Look, there was too much blood there. I'd never seen so much blood in my life.

Bak çok fazla kan vardı, ben hayatımda hiç o kadar çok kan görmedim.

I'm deputy Chief Brenda leigh Johnson of the L.A.P.D., and this is Special Agent Fritz Howard of the FBl.

Ben L.A.P.D'den, şef yardımcısı Brenda Leigh Johnson, ve bu da, FBI'dan özel ajan Fritz Howard.

But the man seems to have some connection with you and I think I'd like to know what it is.

Ama adamın seninle bir bağlantısı var gibi görünüyor ve ben de bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorum.

I just you know, I thought maybe you had friends there, and you'd like to see them.

Ben sadece Bilirsin, Düşündüm de.. Orada arkadaşların vardır, ve sen de onları görmek istersin.

I'd like to try something a little different this time.

Bu sefer biraz farklı bir şey denemek istiyorum.

Yes, I'd like to, but I have something to tell you too.

Evet, çok isterim, ama benim de sana söylemem gereken bir şey var.

Ladies and gentlemen, I'd like to say one thing.

Bayanlar ve baylar, bir şey söylemek istiyorum.

And then one day he went away, and I thought I'd die, but I didn't.

Ve bir gün o uzaklara gitti. Ve ben öleceğim sandım. Ama ölmedim.