ID'd

D.id you have plans this evening?

Bu akşam için planınız vardı?

Hey, what d id you do?

Hey, ne d kimliği mı?

How'd she get your ID, Terry?

Senin kimliğini nasıl aldı, Terry?

They just ID'd the body.

Az önce cesedi teşhis ettiler.

Which means they haven't ID'd us yet, okay?

Demek ki bizi daha teşhis edemediler, tamam mı?

But Fash positively ID'd Scott as the killer.

Ama Fash, Scott'ı katil olarak teşhis etti.

Where'd you get these fake Id's?

Bu sahte kimlikleri nereden aldın?

Twelve people ID'd you at the scene.

Olay yerinde on iki kişi sizi teşhis etti.

Tripp ID'd him, and it's Doug Lansing.

Tripp kimliğini teşhis etti. Doug Lansing.

Gang unit ID'd Montgomery Spencer, AKA Monty.

Çete birimi onu Montgomery Spencer olarak tanımladı.