Insurers

Just working in a restaurant, but it's decent pay, and there's health insurance for me and the baby.

Bir restoranda çalışıyorum, ama makul bir ücreti var, ve benim ve bebek için sağlık sigortası var.

More like another job. Until the insurance comes through, the bar is closed.

Daha başka bir gibi. sigorta yoluyla gelene kadar bar kapandı.

It's a wonderful job, but I still want health insurance.

Harika bir ama yine de sağlık sigortası istiyorum.

Then it's health insurance for you and the kids,

Ve senin ve çocuklar için sağlık sigortası.

I got a brand new business selling suicide insurance, and it's going great.

İntihar sigortası sattığım yeni bir işim var ve harika gidiyor.

You have health insurance? Comes with car insurance, right?

Sağlık sigortan var mı? araba sigortası ile birlikte gelir, değil mi?

We'll get you a full report for your insurance company.

Size tam bir rapor vereceğiz sigorta şirketi için.

But the insurance will give you a new car, new TV.

Ama sigorta sana yeni bir araba, yeni televizyon verecek.

No health insurance, but thanks for bringing the cops back.

Sağlık sigortam yok ama polisleri geri getirdiğiniz için teşekkürler.

Do you have life insurance? if you do, you could always use more.

Hayat sigortan var mı? Varsa da, her zaman daha fazlası olabilir.