Jules

But he's not just a client, Jules.

Ama o sadece bir müşteri değil, Jules.

That's a great idea, Jules.

Bu harika bir fikir Jules.

You know what the worst part is, Jules?

En kötü bölümü ne biliyor musun Jules?

Jules you know, honey, this isn't real.

Jules biliyor musun, tatlım, bu gerçek değil.

Look, Jules, I know that you have very definite expectations for this weekend.

Bak Jules bu hafta sonu için kesin bir beklentilerin olduğunu biliyorum.

Jules, come here a minute.

Jules, bir dakika buraya gel.

Jules, he doesn't know anything about you, either.

Jules, o senin hakkında da bir şey bilmiyor.

Jules you got a new job, a new life.

Jules Yeni bir işin ve hayatın var.

Please, Jules, please, help me, please!

Lütfen, Jules, lütfen, yardım et lütfen!

Look, Jules, I just want to say one thing.

Bak Jules, sana söylemek istediğim bir şey var.