Larry,I

Hey, Larry, good news. I found you something to eat.

Hey Larry, iyi haber, Yiyecek bir şeyler buldum.

I am not your girlfriend, Larry, you know that, right?

Kız arkadaşın değilim Larry. Bunu biliyorsun değil mi?

Larry something went wrong and I don't know what.

Larry birşeyler ters gitti ve ben ne olduğunu bilmiyorum.

Larry, you and I, we're a team.

Larry, sen ve ben biz bir takımız.

At least now I know how that kid Larry found us so fast.

En azından Larry'nin bizi nasıl bu kadar çabuk bulduğunu biliyorum.

Larry, I need to talk to you about something very serious.

Larry, seninle çok ciddi bir konu hakkında konuşmam lazım.

And I'll tell you something else, Larry.

Ve sana başka birşey daha söyleyeyim, Larry.

Well, I'm just working on something for Larry.

Şey, sadece Larry için bir şey üzerinde çalışıyorum.

This is my show, larry, and i need him alive.

Bu benim şovum Larry ve o bana canlı lazım.

I've got a better idea, Larry.

Daha iyi bir fikrim var Larry.