Lassard

Mayor Thompson, I'd like you to meet Commandant Lassard's police commissioner, Henry Hurst.

Belediye başkanı Thompson, sizi Komutan Lassard'ın amiri Henry Hurst ile tanıştırayım.

Comdt. Lassard has initiated a new community relations program.

Komutan Lassard yeni bir toplum ilişkileri programı başlattı.

Captain Harris, Commissioner Hurst l'm sure you know Commandant Lassard.

Yüzbaşı Harris, Müdür Hurst Komutan Lassard'ı tanıdığınızdan eminim.

Isn't that true, Comdt. Mauser and Comdt. Lassard?

Doğru değil mi Komutan Mauser ve Komutan Lassard?

Maybe they need a new captain, Lassard.

Belki de yeni bir yüzbaşı gerekiyordur, Lassard.

Goodbye, Sergeant Lassard, and take care

Hoşça kal Çavuş Lassard, kendine iyi bak.

My name is Commandant Lassard.

Benim adım Komutan Lassard.

Clearly, Comdt. Lassard has outdone himself this time.

Doğrusu Komutan Lassard bu kez kendini aştı.

Well, Comdt. Lassard, good luck, sir.

Pekala Komutan Lassard, iyi şanslar efendim.

If it isn't the former captain Pete Lassard.

Bu eski komutan Pete Lassard değil mi?