Laura

There's just you, Laura.

Sadece sen varsın, Laura.

You love Laura, don't you?

Laura'yı seviyorsun değil mi?

Laura Lee, right through this window.

Laura Lee, bu pencerede olacaksin.

It's over, laura.

Artık bitti, Laura.

He just sent that to Laura.

Az önce bunu Laura'ya gönderdi.

For adoptive parents Neil and Laura it's a big moment.

Üvey ebeveynler Neil ve Laura için büyük bir an.

So Laura says you're acting strange.

Laura senin garip davrandığını söyledi.

Laura, this chapter is over.

Laura, bu dönem bitti.

Thank you, Laura, for showing us around.

Teşekkürler, Laura, bize etrafı gösterdiğin için.

Laura, don't ever leave.

Laura, beni terk etme.