Lawrence

But I had a dream about you, Lawrence. Last night.

Ama, dün gece senin hakkında bir rüya gördüm Lawrence.

Good afternoon, Mr Lawrence.

İyi günler, Bay Lawrence.

He's designed for Sharon Stone, for Jennifer Lawrence.

Sharon Stone ve Jennifer Lawrence için de tasarlandı.

Lawrence, just take a deep breath

Lawrence, derin bir nefes al.

But gold is honorable and Lawrence promised gold.

Ama altın onurdur ve Lawrence altın vadetti.

Mrs Graham and Mr Lawrence.

Bayan Graham ve Bay Lawrence.

I mean, I guess Lawrence and Justin are pretty understanding guys, right?

Bir şey söylemeliyiz. Lawrence ve Justin çok anlayışlı adamlar, değil mi?

Nice to see you again, Mr Lawrence.

Sizi tekrar görmek ne hoş, Bay Lawrence.

Mr. Monk, this is Mr. Lawrence.

Bay Monk, bu Bay Lawrence.

It's nice to see you, Lawrence.

Seni görmek çok güzel, Lawrence.