Lucas

She's strong, she's beautiful, and, you know, she's a great mother to Lucas.

Çok güçlü ve çok güzel ve bilirsin, Lucas için de harika bir anne.

Lucas, did you come here to welcome me home Or to pick a fight with sean?

Lucas, buraya, bana, eve hoşgeldin, demek için mi yoksa Sean ile dövüşmek için mi geldin?

There is no me and Nathan, or you and Lucas, for that matter.

Ben ve Nathan, sen ve Lucas ya da öyle bir şey yok.

I love you, too, Lucas Scott.

Ben de seni seviyorum, Lucas Scott.

Thank you Lucas but I think I just wanna go home.

Teşekkür ederim Lucas ama ama ben eve gitmek istiyorum.

My name is Christine, Christine Lucas.

Benim adım Christine, Christine Lucas.

You're okay, and Lucas is okay, and that's all that matters, right?

Sen iyisin, Lucas iyi ve önemli olanda bu, değil mi?

Oh, Lucas got me a gift; for being the president.

Oh, Lucas başkan olduğum için bana bir hediye aldı.

Jason and Lucas started hanging out, And I made lots of other friends, too, Including my first girlfriend.

Jason ve Lucas takılmaya başladı, ve bir sürü de arkadaşım oldu, ilk kız arkadaşım da dahil.

It's possible, but something's definitely going on between Mona and Lucas.

Olabilir, ama kesinlikle Mona ve Lucas'ın arasında bir şeyler dönüyor.