Maggie

Yeah, well, then who are you, and what have you done with Maggie Ryan?

Evet ve o zaman, sen kimsin ve Maggie Ryan'a ne yaptın?

In this order, Tess, Tamara, Gary, Maggie, Kendra, Martin, Neal, and Jim thought it would be funny.

Sırasıyla, Tess, Tamara, Gary Maggie, Kendra, Martin, Neal ve Jim bunu eğlenceli olacağını düşündü.

Okay, Beth probably shot Maggie Chen on purpose. She never told us anything about this.

Beth muhtemelen Maggie Chen'i kasten vurdu ve bize bu konuda hiçbir şey söylemedi.

And I hope you don't mind they are coming tomorrow to meet Maggie.

Ve umarım senin için sorun olmaz yarın Maggie'yle tanışmak için geliyor.

Oh Maggie, it's so good to see you again.

Oh Maggie, seni tekrar görmek çok güzel oldu.

Maggie, something happened to Mom, and I'm gonna find out what and when.

Maggie, anneme bir şey oldu ve bunun ne olduğunu ve ne zaman olduğunu bulacağım.

Maggie, that's, uh that's really nice of you, but they need you here.

Maggie, bu, uh bu gerçekten büyük incelik, ama sana burada ihtiyaçları var.

Maggie apparently wants to call it off, and no one knows where she is.

Görünüşe bakılırsa Maggie iptal etmek istiyor ve nerede olduğunu bilen yok.

Well, Maggie got a very interesting offer today.

Maggie bugün çok ilginç bir teklif almış

You've always been my best friend, Maggie.

Sen hep benim en iyi arkadaşım oldun, Maggie.