Malcolm

Ladies and gentlemen, Judge Malcolm Smith.

Bayanlar ve baylar, Yargıç Malcolm Smith.

Jesus, Gandhi, Lincoln, John Kennedy, Bobby Kennedy, Martin Luther King, Martha Rivers, Malcolm X, John Lennon

İsa a.s., Gandhi, Lincoln, John Kennedy, Bobby Kennedy, Martin Luther King, Martha Rivers, Malcolm X, John Lennon

Is there anything you want to say before I kill you, Malcolm?

Seni öldürmeden önce söylemek istediğin bir şey var Malcolm?

There's no place for me there any more than there is for you, Malcolm.

Orada senin için olmadığı gibi benim için de yer yok. Malcolm

I am Malcolm, and this is my friend and colleague Paul.

Ben Malcolm ve bu da arkadaşım ve ortağım Paul.

You know, Malcolm, if you wanna save this girl, then that's fine.

Biliyorsun, Malcolm, eğer bu kızı kurtarmak istiyorsan, tamam o zaman.

Listen, Malcolm was a friend, and it killed me to testify against him.

Dinle Malcolm bir arkadaşımdı, ve ona karşı tanıklık etmek beni öldürdü.

Malcolm seem a little funny to you at breakfast this morning?

Bu sabah kahvaltıda Malcolm sana da biraz komik gelmedi mi?

Sweetie, I'm sure Malcolm has more important things to do today.

Tatlım, eminim Malcolm'un bugün yapacak daha önemli işleri vardır.

Malcolm, please, he's not a threat to us.

Lütfen Malcolm, o bizim için bir tehdit değil.