Marta

Now, I don't know if you met Marta earlier, but, Marta Del Sol, this is my son, John Ross.

Bilmiyorum daha önce Marta ile tanıştınız mı, ama, Marta Del Sol, bu benim oğlum, John Ross.

But Marta gave me the strength.

Ama Marta bana güç verdi.

We must be vigilant, secure every home, every church, every Kwik-E-Mart and presidential library.

Her zaman tetikte olmalıyız,.. her evi, kiliseyi, Kwik-E-Mart'ı ve başkanlık kütüphanesini sağlamlaştırmalıyız.

He's a very naughty boy, Marta.

O çok yaramaz bir çocuk, Marta.

My friendship with Marta is not something I regret.

Marta ile olan arkadaşlık ilişkim pişman olduğum bir şey değil.

But don't do it for Daphne, and much less for Marta.

Ama bunu Daphne için yapma. Ne de Marta için. Kendin için yap.

Uh, Marta, let's go get something to drink.

Marta, hadi gidip içecek bir şeyler alalım.

Secure every home, every church, Every kwik-e-mart and presidential library.

Her evi, her kiliseyi her Kwik-E-Mart'ı ve başkanlık kütüphanesini emniyete almalıyız.

Sister Marta, please forgive me

Rahibe Marta, lütfen beni bağışlayın.

Listen, I want to offer you a job at Price Mart.

Dinle! Sana Price Mart'ta bir teklif etmek istiyorum.