Mary

Mary could tell you everything about her, but this is one of her bad days. Isn't it, Mary? Hello.

Mary sana onun hakkında herşeyi anlatabilir, ama bu onun kötü günlerinden. öyle değil mi, Mary? merhaba.

Why? Mary, please do me a favor and just put the box back for now, okay?

Mary, lütfen bana bir iyilik yap ve o kutuyu şimdilik yerine koy, tamam mı?

You should have dinner with Mary at least once this week.

En azından bu hafta bir kere Mary ile akşam yemeğine çıkmalısın.

Mary, you're the most beautiful girl I've ever seen.

Mary, Sen şimdiye kadar gördüğüm en güzel kızsın.

Mary? What are these people still doing here?

Mary, bu insanlar hala burada ne arıyor?

Mary Kate, come over here and help us, please.

Mary Kate, buraya gel de bize yardım et, lütfen.

If I were just me, Francis, not the future king of anything, and you were just you, Mary

Eğer ben sadece ben olsaydım, Francis hiçbir şeyin varisi değil ve sen, sadece, Mary.

Hello, Mary, what are you doing here?

Merhaba Mary. Burada ne işin var?

You were married to Mary, but you're not married to Mary anymore.

Mary ile evliydin ama, artık Mary ile evli değil misin?

Get Emma and Mary Margaret back, and until then, leave me leave everyone alone.

Emma'yı ve Mary Margaret'i geri getir, ama o zamana kadar beni ve diğer herkesi rahat bırak.