Meyer

Oh, Mr. Meyer, this is my friend Jerry

Oh, Bay Meyer, bu benim arkadaşım Jerry

Charlie, Meyer, thank you for coming.

Charlie, Meyer geldiğiniz için sağ olun.

Meyer will be here in a minute.

Meyer bir dakika içinde burada olur.

So Meyer took your gun and the killer took it from him?

Yani Meyer silahını aldı ve katil de silahı ondan aldı?

Charlie and Meyer.

Charlie ve Meyer.

Maybe Rob Meyers' dog attacked Hansen so he killed it too, then ran 'em both through the snowblower.

Belki de Rob Meyers'in köpeği Hansen'e saldırdı, o da köpeği öldürdü. Sonra ikisini de kar küreme makinesine attı.

Jesus Christ, Meyer, what have you done?

Yüce tanrım, Meyer, ne yaptın sen?

Eli, this is Al, Charlie and Meyer.

Eli, bu Al, Charlie ve Meyer.

And this young lady is Lily Meyer.

Bu genç hanım da Lily Meyer

Hans Meyer he really knew what he was doing

Hans Meyer. O gerçekten ne yaptığını biliyordu.