Parkinson

If Parkinson's has taught me anything, it's that you can't control everything.

Eğer Parkinson bana bir şey öğrettiyse o da her şeyi kontrol edemezsinizdir.

It's not Parkinson's. But like them, degenerative progression is slow, irreversible and there is no known cure.

Parkinson da değil ama onlar gibi yenileme işlemi yavaş, tersinmez ve bilinen bir tedavisi yoktur.

Yes, for Parkinson's patients

Evet, Parkinson hastaları için.

Parkinson's, Alzheimer's, diabetes, even some forms of cancer.

Parkinson, Alzheimer, diyabet. Hatta bazı kanser türleri bile.

Parks or Parker or Parkinson or something like that.

Parks, Parker, Parkinson veya onun gibi bir şey işte.

Not for Parkinson's, for spinal pain.

Parkinson için değil, spinal ağrı için.

Alzheimer's meds, Parkinson's meds, antidepressants.

Alzheimer ilacı Parkinson ilacı, antidepresan.

A cure? For Parkinson's?

Parkinson için tedavi mi?

You still blame me for the Parkinson's.

Parkinson hastalığı için beni suçluyorsun hala.

That's not Parkinson's.

Bu Parkinson değil.