Paul

Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the wedding of Laura and Paul.

İyi günler bayanlar ve baylar. Laura ile Paul'un düğününe hoş geldiniz.

Paul, you already got a lot with your ten years, but you're still only ten.

Paul, zaten on yıllık bir sürü var, ama sen hala sadece on vardır.

You wanna stay and talk to Paul for a few more minutes and I can

İstersen biraz daha kal ve Paul ile bir kaç dakika daha konuş. Ve ben de

I don't want a boy like you, I want someone like Paul a man.

Ben senin gibi bir çocuk istemiyorum. Ben Paul gibi birini istiyorum.

Oh, Paul, there's something I think I should tell you.

Paul, sanırım sana söylemem gereken bir şey var.

I'm not sure this is such a good idea, Paul.

Paul, bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim.

Just like Art, Paul, and Rachel and everybody wants to help.

Art, Paul ve Rachel gibi. Herkes yardım etmek istiyor.

Give Paul a chance. Just give me a chance and I'll show you.

Paul'a bir şans ver Bana bir tek şans ver, göstereyim

Lady and gentlemen, do you have some business with Mr. Paul?

Bayan ve baylar, Bay Paul ile bir işiniz var mı?

That's not a very good idea, Paul.

Bu iyi bir fikir değil, Paul.