Phillip

Is there something I can do for you, Mr. Phillips?

Sizin için yapabileceğim bir şey var Bay Phillips?

Oh, very good, mr. Phillip, i'm jack forest, Head of the earth day committee.

Oh, çok iyi, Bay Phillip, ben Jack Forest, yerküre günü komitesinin başkanı.

Phillip, you wanna play a little game?

Phillip, küçük bir oyun oynamak ister misin?

Thank you, Lloyd Alan Phillips, Jr.

Teşekkür ederim, Lloyd Alan Phillips, Jr.

You opened a bank account with Dr Phillip Morris.

Dr. Phillip Morris ile bir banka hesabı açmışsın.

Congressman Phillips is having a party tonight.

Kongre üyesi Phillips bu gece bir parti veriyor.

Lloyd Alan Phillips, Jr.!

Lloyd Alan Phillips, Jr.!

Phillip and I were talking, and we think it could be good.

Phillip ve ben konuşuyorduk ve düşündük ki, bu iyi olabilir.

Doctor Phillips and I brought you back.

Doktor Phillips ve ben seni geri getirdik.

Terrance and phillip finally decided to get together For one last film,

Terrance ve Phillip son bir film için tekrar bir araya gelmeye karar verdiler.