Robert

Oh, Robert that was a long time ago doesn't mean anything to me anymore.

Robert O çok uzun zaman önceydi. Artık benim için bir anlamı yok.

Robert, can we talk about something else today, please?

Robert, lütfen bugün başka bir şey hakkında konuşabilir miyiz?

Sarah and Robert came to get her, then came back for lunch.

Sarah ve Robert onu almak için geldi, sonra öğle yemeği için döndü.

Robert, listen, this is her life and her choice, and we have to respect it.

Robert, dinle, bu onun hayatı ve onun seçimi, ve buna saygı duymak zorundayız.

Take a good look at her, because in half an hour, the poor thing will be Mrs. Robert Strike.

Ona çok iyi bakın, çünkü yarım saat sonra bu zavallı şey, bayan Robert Strike olacak.

One man alone can't save this city, Robert, and we both know that.

Tek bir adam bu şehri kurtaramaz Robert ve bunu her ikimiz de biliyoruz.

My point is, David Robert Jones is still out there somewhere.

Demek istediğim David Robert Jones hâlâ dışarıda bir yerde.

So, Robert, let me ask you a question.

Robert, sana bir soru sormama izin ver.

This is our new friend Robert.

Bu bizim yeni arkadaşımız Robert.

I think I know what kind of person you are, Robert.

Sanırım senin ne çeşit bir insan olduğunu biliyorum, Robert.