Ross

Because you are my sister and Ross and I have this huge history.

Çünkü sen, benim kız kardeşimsin ve Ross'la benim büyük bir geçmişimiz var.

Ross is gonna pick up the phone, and that's a pretty clear message.

Ross telefonu açacak ve bu oldukça açık bir mesaj olacak.

Is there anything else I can do for Monsieur Ross?

Sizin için yapabileceğim başka bir şey var Bay Ross?

From now on, it's gonna be Joey and Ross, best friends.

Şu andan itibaren artık Joey ve Ross, en iyi arkadaşlar olacak.

Yes, and while I'm doing that, Ross has a great computer story for you.

Evet ve ben bunu yaparken, Ross da sana harika bir bilgisayar hikayesi anlatır.

Okay, Ross, can I ask you something?

Tamam, Ross, sana bir şey sorabilir miyim?

From now on, it's gonna be Joey and Ross, best friends. Okay!

Bundan böyle en iyi arkadaşlar Joey ve Ross olacak, tamam mı?

All right, John Ross. What do you know about this?

Bana bak John Ross, bu konuda ne biliyorsun?

Ross, there's something that I've got to tell you.

Ross, sana söylemem gereken bir şey var.

Okay, thanks, Ross, thanks for coming. Okay, okay.

Tamam, sağ ol Ross, geldiğin için teşekkürler.