Rubin

Hoffman and Rubin weren't Democrats, and these guys aren't Republicans.

Hoffman ve Rubin demokrat değildi. Bu adamlar da cumhuriyetçi değil.

Abbie Hoffman and Jerry Rubin were very highly evolved political activists.

Bunu hatırla. Abbie Hoffman ve Jerry Rubin çok gelişmiş politik eylemcilerdi.

Abbie Hoffman and Jerry Rubin

Abbie Hoffman ve Jerry Rubin

Ladies and gentlemen, Dr. Rubin.

Bayanlar ve baylar, Dr. Rubin.

Hoffman and Rubin weren't Democrats.

Hoffman ve Rubin demokrat değildi.

I'm Dr. Rubin, executive director.

Ben Dr. Rubin, idari yönetici.

But Rubin "Hurricane" Carter is no murderer.

Ama Kasırga Rubin Carter bir katil değildir.

Hoffman and Rubin were a lot more charismatic.

Hoffman ve Rubin çok daha karizmatik insanlardı.

We, thejury, fi nd the defendants, Rubin Carter and John Artis, guilty on all counts.

Biz Jüri üyeleri sanıklar Rubin Carter ve John Artis'i bütün suçlardan suçlu bulduk.

Rubin "Hurricane" Carter.

Kasırga Rubin Carter.