SS's

The mystic became a high-ranking SS officer, and one of Himmler's prized possessions.

Mistik, yüksek rütbeli bir SS ve Himmler'in kıymetli varlıklarından biri haline geldi.

That is SS propaganda, he's dead.

Bu SS propagandası, o öldü.

It's like the Greek god, but with two Os and two Ss.

Yunan tanrısı olan gibi ama iki 'o' ve iki 's' ile.

Obergruppenführer SS Sepp Dietrich, Commander of Hitler's personal bodyguard

Üstgrup lideri-SS Sepp Dietrich, Hitler'in komutanı, özel koruması

He's got the SS mark.

Onun SS işareti var.

Obergruppenführer SS Julius Schaub, Hitler's personal SS-Adjutant

Üstgrup lideri-SS Julius Schaub, Hitler'sin özel SS'i

Hey! What's an SS doing here?

SS'in ne işi var burada?

It's a goddamn SS battalion.

Bu bir SS taburu. Şaka yapıyorsun.

Doctor Mengele was a member of Heinrich Himmler's SS.

Doktor Mengele de Heinrich Himmler'in SS'lerinin bir üyesiydi.

He was with the Abwehr, counter-espionage and he just joined the SS's intelligence unit.

Kontra istihbaratta bulunmuştu ve şimdi de SS Haber Alma Birliğine katılmış.