Sebacean

Crichton's not a Peacekeeper, he's not a Sebacean

Crichton bir Barış Muhafızı değil, Sebasyalı bile değil

This isn't that Sebacean heat thing, is it?

Bu Sebacea'lı sıcak şeyi değil, değil mi?

Scarran heat probe will kill a pregnant Sebacean.

Bir Skarralı ısı probu hamile Sebasyalıyı öldürür.

Can't remember the last time I saw a Sebacean woman.

En son ne zaman Sebasyalı bir kadın gördüğümü hatırlayamıyorum.

A Sebacean, a Luxan and a hum another Sebacean

Bir Sebasyalı, bir Luxan ve bir ins.. diğer bir Sebasyalı

Are you really Sebacean?

Sen gerçekten Sebasyalı mısın?

Right, but okay, Sebaceans for example, do you have inoculations?

Doğru, ama pekala Sebacean'lar mesela aşınız var mı?

A Nebari, a Luxan and two Sebaceans.

Bir Nebarili, bir Luxan ve iki Sebasyalı.

Humans do not live as long as Sebaceans, or Hynerians or Delvians.

İnsanlar Sebasyalılar ya da Hineryalılar veya Delvialılar kadar uzun yaşamaz.

Recall that Crichton is not Sebacean.

Hatırlarsanız, Crichton bir Sebasyalı değil.